โอนกรรมสิทธิ์ง่ายนิดเดียว กับ Document Checklist ในวันสำคัญ

ในการซื้อที่ดิน ขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้ซื้อการเตรียมเอกสารให้พร้อมนั้น จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาของขั้นตอนดำเนินการในวันโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างมาก  คุณควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีก่อนจะเข้าดำเนินการ หากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะทำให้คุณต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมากในการดำเนินการ เราจึงนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ของกรณีบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั้งไทยและชาวต่างประเทศกันเลยดีกว่า ว่าสำหรับผู้ซื้อควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการดำเนินการ มาเช็คกันเลยว่าเอกสารที่คุณต้องเตรียมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาไทย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว
 3. สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (Residence permit)
 4. เตรียมเอกสารด้านธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

4.1 หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3)

4.2 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต. 40)

4.3 หนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน

4.4 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท

4.5 หลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร

4.6 หลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)

 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ  บุคคลธรรมดาต่างด้าว (ชาวต่างชาติ) ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้

 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ ผู้ซื้อกรณีเป็นนิติบุคคลไทย

1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน

2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

6.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลต่างชาติ

 1. หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
 2. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย)
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน) (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศไม่จำกัดอายุ)
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
 6. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 7. หนังสือรับรอง “รายการหนังสือรับรอง,หนังสือมอบอำนาจ,ลายมือชื่อกรรมการ” จากโนตารีพลับบลิค (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
 8. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต. 40)

หรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท หรือหลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร หรือหลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)

 1. เอกสารการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

11.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : นิติบุคคลต่างชาติ ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น สำหรับที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้

โอนกรรมสิทธิ์ง่ายนิดเดียว กับ Document Checklist ในวันสำคัญ

ในการซื้อที่ดิน ขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้ซื้อการเตรียมเอกสารให้พร้อมนั้น จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาของขั้นตอนดำเนินการในวันโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างมาก  คุณควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีก่อนจะเข้าดำเนินการ หากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะทำให้คุณต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมากในการดำเนินการ เราจึงนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ของกรณีบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั้งไทยและชาวต่างประเทศกันเลยดีกว่า ว่าสำหรับผู้ซื้อควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการดำเนินการ มาเช็คกันเลยว่าเอกสารที่คุณต้องเตรียมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาไทย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว
 3. สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (Residence permit)
 4. เตรียมเอกสารด้านธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

4.1 หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3)

4.2 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต. 40)

4.3 หนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน

4.4 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท

4.5 หลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร

4.6 หลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)

 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ  บุคคลธรรมดาต่างด้าว (ชาวต่างชาติ) ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้

 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ ผู้ซื้อกรณีเป็นนิติบุคคลไทย

1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน

2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

6.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลต่างชาติ

 1. หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
 2. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย)
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน) (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศไม่จำกัดอายุ)
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
 6. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 7. หนังสือรับรอง “รายการหนังสือรับรอง,หนังสือมอบอำนาจ,ลายมือชื่อกรรมการ” จากโนตารีพลับบลิค (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
 8. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต. 40)

หรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท หรือหลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร หรือหลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)

 1. เอกสารการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

11.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : นิติบุคคลต่างชาติ ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น สำหรับที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้