เขตประกอบการค้าเสรี (Freetrade Zone) คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการควรทราบ

สำหรับการทำอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย มักจะถูกแบ่งให้ในแต่ละบริเวณ เป็น Industrial Area และมีเขตต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบอุตสาหกรรมแลพข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า เขตประกอบการเสรี (Freetrade Zone) และเกิดข้อสงสัยว่าเขตประกอบการเสรี คืออะไร วันนี้โฮมฟายเดอร์มีคำตอบให้ค่ะ

พื้นที่เขตประกอบการเสรี คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับ การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรม เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจำเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยของที่เข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในปัจจุบันเขตประกอบการเสรี ที่มีสำนักงานศุลกากรตั้งอยู่มี 12 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)
 2. นิคมอุตสาหกรรมบางปู (สมุทรปราการ)
 3. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
 4. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ชลบุรี)
 5. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (ชลบุรี)
 6. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (อยุธยา)
 7. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (อยุธยา)
 8. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ (ฉะเชิงเทรา)
 9. นิคมอุตสาหกรรมส่งออกภาคใต้ (สงขลา)
 10. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร (พิจิตร)
 11. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (กรุงเทพฯ)
 12. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (ฉะเชิงเทรา)

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี

 1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งของดังกล่าวที่จำเป็นในการผลิตและของที่ใช้ในการสร้างโรงงาน หรืออาคาร
 2. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรมสำหรับของที่นำเข้ามา รวมทั้งได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับของซึ่งได้นำเข้ามา
 3. จะได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรหรือคืนค่าภาษีอากรเมื่อมีการนำเข้าและส่งออก
 4. ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร
 5. สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตในเขตการค้าเสรีไม่ต้องมีค่าภาษีอากรใดๆ

โดยเขตประกอบการเสรี มีวัตุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตประกอบการเสรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในบริเวณดังกล่าว และเขตอุตสาหกรรมทั่วไปของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกรมศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในเขตประกอบการเสรีตามบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐ