ชาวต่างชาติกับการซื้อที่ดินในประเทศไทย ได้หรือไม่ได้กันนะ ?

ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมากพอสมควรและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต อาจย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็น ย้ายมาสร้างครอบครัวหรือย้ายมาประกอบธุรกิจ จนอาจเป็นเหตุให้มีความต้องการในการซื้อหาที่ดิน แต่เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติจึงเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าชาวต่างชาตินั้นสามารถเป็นเจ้าของที่ดิน ในประเทศไทยได้หรือไม่ วันนี้เราจะมาตอบคำถามนี้กันค่ะ
ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายสินทรัพย์ในไทย กล่าวว่า ชาวต่างชาตินั้นสามารถถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินและสินทรัพย์ในประเทศไทยได้ แต่ด้วย 3 วิธีนี้เท่านั้น คือ
1. การซื้อคอนโดมิเนียมโดยสมบูรณ์
2. จัดตั้งบริษัทซื่งมีผู้ถึอหุ้นที่เป็นคนไทยร่วมอยู่ด้วย
3. การทำสัญญาเช่าในสัญญาระยะยาว ซึ่งมีสิทธิในการต่ออายุได้

ซึ่งทั้งหมด 3 วิธีนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการครอบครองกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ในประเทศไทยของชาวต่างชาติ เช่น ประเภทของสินทรัพย์ สิทธิ์ในการครอบครองคอนโดมิเนียม หรือความสัมพันธ์กับคนสัญชาติไทย

สิทธิการครอบครองที่ดินสำหรับชาวต่างชาติ

ตามกฎหมายแล้วชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ แต่มีข้อยกเว้นว่า
1. ต้องได้รับอนุญาติจากกระทรวงมหาดไทยแห่งประเทศไทย และเป็นเจ้าของได้ไม่เกิน 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร ซึ่งสามารถนำเงินของประเทศตัวเองมาลงทุนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 40 ล้านบาท หรือ 1.3 ดอลลาร์สหรัฐ
2. บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งหุ้นที่ถือต้องไม่เกิน 49% จากหุ้นทั้งหมดในบริษัท และถ้าหากผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยจะไม่สามารถครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินได้ ในกรณีที่ชาวต่างชาติวานให้คนที่มีสัญชาติไทยทำการซื้อสินทรัพย์ให้ก็จะตกเป็นโมฆะไปและผิดตามหลักกฎหมายด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ซื้อต้องเป็นคนชำระค่าภาษีและค่าธรรรมเนียมทั้งหมดในการซื้อสินทรัพย์ที่ประเทศไทย แต่ในกรณีค่าธรรมเนียมในการโอน ผู้ซื้อกับผู้ขายจะแบ่งส่วนกันคือ แต่ละฝ่าย 0.001%

สิทธิการครอบครองที่ดินสำหรับชาวต่างชาติที่สมรสกับคนไทย

กรณีนี้ถ้าชาวต่างชาติสมรสกับคนไทยที่ยังคงสัญชาติไทยไว้ไม่ได้เปลี่ยน สามารถซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถซื้อเป็นสินสมรสได้ โดยคู่สมรสไทยและชาวต่างชาติต้องทำเอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรร่วมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานว่า เงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวทั้งหมดของคู่สมรสชาวไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่หากคู่สมรสชาวไทยมีเอกสารยืนยันได้ว่าเงินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัวอยู่แล้วไม่ใช่สินสมรส ก็สามารถซื้อสินทรัพย์ได้โดยไม่ต้องให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติเซ็นยืนยัน